کارشناسان

بابایی

ابوالفضل بابایی

کاردرمانگر

ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی

مامایی

شلیر محمودی

کارشناس مامایی

نظام پزشکی مامایی ۲۵۴۷۱

متخصص ژنتیک

ریتا صیامی

دکتر متخصص

متخصص ژنتیک

دکترای تخصصی روانشناسی

رضا گرجی

دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناس و مدرس دانشگاه

دکترای تخصصی روانشناسی

احمد قره خانی

دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناس و مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

شیرخانی

قاسم شیرخانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مربی بین المللی ژیمیناستیک

صالحی

محمد ابراهیم صالحی

کارشناس ارشد کودکان استثنایی

اختلالات یادگیری

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

گفتار درمانگر

علیرضا ملارضی

آسیب شناس گفتار و زبان

ارزیابی،مشاوره و درمان اختلالات گفتاری

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر