کارشناسان

کاردرمانگر

ابوالفضل بابایی

کاردرمانگر

ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی

مامایی

شلیر محمودی

کارشناس مامایی

نظام پزشکی مامایی ۲۵۴۷۱

متخصص ژنتیک

ریتا صیامی

دکتر متخصص

متخصص ژنتیک

دکترای تخصصی روانشناسی ۲

رضا گرجی

دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناس و مدرس دانشگاه

دکترای تخصصی روانشناسی

احمد قره خانی

دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناس و مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

ژیمیناستیک

قاسم شیرخانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

مربی بین المللی ژیمیناستیک

کارشماس مشکلات ویژه یادگیری

محمد ابراهیم صالحی

کارشناس ارشد کودکان استثنایی

اختلالات یادگیری

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

گفتار درمانگر

علیرضا ملارضی

آسیب شناس گفتار و زبان

ارزیابی،مشاوره و درمان اختلالات گفتاری

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر

نام و نام خانوادگی

کارشناس

توضیحات مورد نظر