مراکز پشتیبان

استان قزوین ، غیاث آباد

مرکز تخصصی کمک آموزشی کوشش

فعالیت در زمینه های: رفع مشکلات ریاضی، خواندن، نوشتن و مشکلات دیکته، افزایش دقت،توجه و تمرکز و آموزش مهارتهای پایه، مفاهیم پیش دبستان و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات

لگو مراکز پشتیبان

نام مرکز پشتیبان

استان

توضیحات